Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace .

MŠ, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace
Směrnice: Školní řád
Č.j. 9/19 Účinností od 30.1.2019
Spisový znak: 3.2 Skartační znak: A 5

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

 

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších přepisů.

 

II. Přijímání dětí do mateřských škol

1. Do mateřské školy jsou přijímány děti tělesně, duševně, smyslově zdravé zpravidla od
3 do 6 let. Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se
státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněné podle zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

3. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení
podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, vyjádření školského poradenského zařízení, dále písemné vyjádření odborného lékaře.

4. V případě, že je přijato dítě se speciálními potřebami, je mu zabezpečena nezbytná
specializovaná pedagogická péče. Mateřská škola podporuje individuální péči, jeho osobnostní rozvoj, rozvíjí jeho soběstačnost. Spolupracuje s dětským lékařem, rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou.

5. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Nejdéle do 30 dnů po
podání žádosti, obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení.

6. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, rovněž po dohodě se zřizovatelem stanovuje kritéria, podle kterých postupuje při výběru dětí pro přijetí. Termín zápisu je stanoven v termínu od 2. – 12.5. Jsou včas zveřejněna kritéria pro přijímání dětí.

7. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány vždy děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve městě Česká Lípa.

8. Dítě může být do mateřské školy přijato v průběhu školního roku, pokud to umožňují
kapacitní podmínky školy.

9. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.
Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 1 měsíc, může ředitelka školy rozhodnout po písemném upozornění – upomínce, o ukončení docházky do této mateřské školy.

 

III. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

1. Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky při odchodu dítěte do
základní školy.

2. Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 škol. zákona
jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než 3 týdny

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz
mateřské školy a jednání k nápravě byla neúspěšná

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole
nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

d) pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v MŠ.

e) na písemnou žádost zákonného zástupce

 

IV. Provoz školy

 

1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 hod. do 16.30 hod., z bezpečnostních důvodů jsou třídy po 8.00 hodině uzamčené. Vstup do MŠ je pak pouze po zazvonění a odemčení třídy p. učitelkou. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas.

 

2. Zákonný zástupce dítěte předá dítě osobně p. učitelce.

3. Děti se scházejí v mateřské škole nejdéle do 8.00 hodin z důvodu nahlášení počet
strávníků do školní kuchyně. Po předchozí domluvě s p. učitelkou lze stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

4. V poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 12.00 hod. do 12.30 hod. a odpoledne od 14.30 hod. do 16.30 hod. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a úklid hraček.

5. Pokud zákonní zástupci potřebují dítě přivést nebo odvést v jinou dobu než je běžný
denní režim, jsou povinni to nahlásit třídní učitelce den předem, nebo nejdéle do 8.00
hodin daného dne ráno (opět z důvodu přihlášení a odhlášení stravy).

6. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič povinen oznámit třídní učitelce.

7. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí
být výslovně uveden v „Evidenčním listě“ pro dítě v mateřské škole a v písemném
„Zmocnění pro předávání dítěte“ – jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah
k dítěti ( teta, babička aj.). Tiskopis je k dispozici u třídních učitelek. Pokud dítě
zůstane v MŠ, nikdo si jej nevyzvedne po 16.30 hod., a nebude úspěšný telefonický
kontakt, tak bude dítě předáno Policii ČR.

8. V průběhu roku je provoz mateřské školy přerušen v době letních prázdnin minimálně
na dobu 4. týdnů z důvodu nutné údržby, oprav generálního úklidu, malování, apod., čerpání dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem.

9. Provoz může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků.
Informace o přerušení provozu jsou vyvěšeny šatnách dětí „Organizace školního roku“.

 

10. V případě prázdnin nebo nemoci učitelky mohou být třídy slučovány.

11. Mateřská škola nepřebírá zodpovědnost za osobní věci dětí (náušnice, řetízky,
Hračky, koloběžky..) Za věci odložené v šatně zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

 

Rodiče jsou povinni po vyzvednutí dítěte opustit areál MŠ.

 

V. Úplata za předškolní vzdělávání

 

1. Výši úplaty na každý školní rok za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka mateřské
školy.

2. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici školy a rodiče jsou s ní seznámeni na „ Seznamovací schůzce pro rodiče nových dětí“, nebo při nástupu do mateřské školy.

 

VI. Stravování dětí

 

1. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Omluvy
dítěte provádějí zákonní zástupci dítěte ústně nebo telefonicky do kmenových tříd, případně telefonicky vedoucí ŠJ p. Mifkové od 6.30 hod. do 8.00 hod. na telefonním čísle 481 319 809.

2. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem
k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Časové rozvržení : ranní svačina od 8.30 hod. do 9.00 hod.
oběd od 11.30 hod. do 12.15 hod.
odpolední svačina od 14.00 hod. do 14.30 hod.
Rozmezí se může měnit podle plánu činností jednotlivých tříd. Musí však dodržovat pauzu mezi jednotlivými jídly.

 

 

VII. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

 

1. Za bezpečnost v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to
od doby převzetí od jejich zákonného zástupce, až do doby předání zástupci dítěte
nebo jím pověřené osobě.

1. Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený
adaptační režim, tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou a tř. učitelkami dohodnout na
nejvhodnějším postupu.

3. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim
je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na

učitelky. Při předání dítěte p. učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním
stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maxi-
mální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu školy! Výskyt každého závažného
infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned třídní učitelce, která je povinna
informovat dále vedení školy (např. neštovice, žloutenka, vši spála, aj.). V případě
akutních infekčních stavů zaměstnanci školy nepodávají dětem žádné léky a dítě
s projevujícími se příznaky infekčního onemocnění uloží na lehátko do izolace od
dětského kolektivu a zajistí mu klid, teplo, dostatek tekutin. Neprodleně informují
zákonného zástupce.

4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni
o daném stavu věci a jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase
z MŠ.

5. V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě
nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rentgen aj.). Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do „Knihy školních úrazů“ v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který
se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovně vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy, až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené zodpovědné osoby.
Jedná se zejména o děti na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích mimo školu.
Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby zajistili svým dětem protiúrazové pojištění.

6. K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí.

7. Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při
práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.

8. Zákonní zástupci dětí ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem
školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání.

9. Zaměstnanci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit cizí osobu do areálu mateřské
školy. Provádí se prevence sociálně patologických jevů, rizikové chování jedinců.

10. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oble-
čení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevycházejí.

11. V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem
č. 379/2005 Sb.

12. Osobní věci dítěte rodiče přinesou označené (bačkory, pyžamo, oděv pro pobyt
venku, pro pobyt ve třídě, hrneček, hygienické potřeby dle požadavků učitelek).
Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Přejdete tak záměně osob-
ních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení
je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem
do přihrádky náhradní spodní prádlo a tričko. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí
mít svůj kartáček, pastu a kelímek. Má je dané na svém místě v umývárně.

 

 

VIII. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

 

Zákonní zástupci dětí a jiné osoby plnící vyživovací povinnost mají právo:

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí (vyžádat si předem
konzultaci tak, aby časově nenarušovala výchovně vzdělávací činnost)

2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
jejich dětí na třídních schůzkách na začátku školního roku (další náměty, podněty či stížnosti v průběhu roku podávat k ředitelce školy)

3. Na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdě-
lávání podle Školského zákona

4. Na diskrétnost a ochranu osobních dat

5. Na seznámení se Školním vzdělávacím programem, sledování prací dětí, vyjadřovat se
k chodu MŠ

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

2. Oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: Jméno,
příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojiš-
rovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonných zástupců dítěte. S tím souvisí i povinnost v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.)

3. Zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících
se vzdělávání dítěte

4. Zajistit, aby jejich dítě nenosilo do školky nevhodný oděv, oděvní doplňky, šperky či
jiné předměty, kterými by sobě či jiným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jejich
bezpečí (hrozilo by například jejich vdechnutí, uškrcení dítěte, zlomenina, popálení,
bodnutí atd). Na mysli jsou především dětské a jiné kapesní nožíky, deštníky, spreje, zapalovače, zápalky

5. Při nestandardní oděvu či obuvi ( například u příležitosti karnevalu či pálení čaroděj-
nic, jiných i netradičních akcí školy) jsou zákonní zástupci povinni předem informovat
učitelku o případném nebezpečí (hořlavost paruky) a dohodnout se s ní o postupu tak, aby se zabránilo případnému ohrožení zdraví dítěte i jeho spolužáků. Doporučujeme nedávat dětem do školky cenné oblečení a obuv. Upozorňujeme, že při ztrátě oděvu a obuvi škola nemůže poskytovat finanční náhradu

6. Sledovat informace ne nástěnkách a seznámit se školním řádem i osoby zmocněné k
předávání a vyzvedávání jejich dítěte

7. Pokud bude zákonný zástupce dítěte porušovat Školní řád závažným způsobem např.
opakovaně narušovat provoz mateřské školy, může ředitelka ukončit docházku dítěte
do MŠ.

8. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

9. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich příslušnici.
Musí však akceptovat Řád školy. Je povinen si zajistit překladatele na své náklady.

 

 

 

IX. Práva a povinnosti dětí

 

1. Dětská práva dle Úmluvy o právech dětí.

2. Dodržování Všeobecné deklarace lidských práv.

3. Dodržování vlastních pravidel na třídě, respektování celé třídy, součást kolektivu.

4. Dítě má právo na akceptování jeho vývojových specifik.

5. Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho specifických individuálních možností a potřeb.

6. Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání, bylo vedeno odbornou pedagogickou působností při zachování společenských pravidel, mohlo být součástí třídního programu – být jeho spolutvůrcem

7. Dítě má právo účastnit se všech aktivit MŠ, v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

8. Děti mají povinnost dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

 

 

X. Pravidla zacházení s majetkem školy

 

1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením.

2. Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškodili majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici nebo ředitelce školy.

 

 

XI. Výchovně vzdělávací zaměření školy

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Putování se
sluníčkem“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
schváleného MŠMT a platných metodik pro jednotlivé oblasti vzdělávání předškolních
dětí.

Cílem vzdělávání je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe a naslou-
chat a objevovat. Vzdělávání uskutečňovat přirozenou cestou prostřednictvím prožitků a
praktických zkušeností, navazovat na výchovu v rodině. Plně respektovat přirozené rozdíly
ve vzdělávacích možnostech i výkonech dětí a uplatňovat, tak odpovídající metody a
formy práce. Program vychází z komplexního působení ve všech oblastech vývoje dítěte,
preferuje učení hrou, posilování sebedůvěry, spolupráce a empatie.

Forma vzdělávání – převažuje spontánní učení nad organizovaným, využíváme projekto-
vé metody učení, práce individuální i ve skupinách, s maximálním zapojením všech
smyslů dítěte. Při vzdělávání mají děti dostatek prostoru pro aktivitu, tvořivost a konkrétní
činnosti – manipulaci, experimentování a hru. Preferujeme individuální přístup a partner-
ský vztah mezi dítětem – učitelkou – rodiči.

 

 

XII. Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v areálu MŠ

 

1. Pro chůzi používejte vyhrazených komunikací a chodníků

2. V areálu školy a v budově je zákaz kouření

3. V zimním období choďte Vy i Vaše děti po udržovaných cestách

4. Za bezpečnost dítěte si v areálu školy zodpovídá zákonný zástupce

 

 

XIII. Organizace dne v mateřské škole

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu.

6.15 – 6.30 Scházení se dětí ve 4. třídě
6.30 – 8.00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracov-
nicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8.00 – 8.30 Pohybové aktivity
8.30 – 9.00 Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zamě-
řené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi,
řízené aktivity
9.30 – 11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně
náhradní činnost
11.30 – 12.15 Oběd, osobní hygiena dětí
12.15 – 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální
práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.30 Odpolední svačina, hygiena
14.30 – 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměře-
né především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v přípa-
dě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě nebo na terasách
mateřské školy

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na
individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmu a potřeb dětí.
Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru na spontánní hru.

 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Účinnost a platnost školního řádu
Tento školní řád nahrazuje školní řád vydaný ředitelkou 1.9.2016. Nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 30.1.2019

2. Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí

3. Seznámení zaměstnanců s obsahem školního řádu – 29.1.2019

4. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou
vyvěšení jednoho výtisku v šatně dětí a na nejbližší třídní schůzce.

 

 

 

 

V České Lípě 29.1.2019 ……………………………..
Bc. Alexandra Rybářová
ředitelka MŠ

 

 

 

                       

DODATEK č.3  ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

Zákonem č.349 ze dne 20.8.2020 se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: viz příloha.

Zákon č. 284/2020 Sb., se za § 184 vkládá nový § 184a, který včetně nadpisu zní:

184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků, a studentů ve školách

    

     1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

     2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím okolnostem.

     3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí  škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

     4)  Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

  a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo    

      provádějícími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich 

      naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

 b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání,                                 

     pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné

     obtíže;

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona.

Č.j. 55/20

V České Lípě 30.8.2020                                                         Bc. Alexandra Rybářová

                                                                                                       ředitelka MŠ