Režim dne je volný a natolik flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit organizaci denních činností potřebám dětí a aktuální situaci. V průběhu celého dne mají děti dostatek volného pohybu a jsou respektovány individuální potřeby pobytu jednotlivce.

 

6.00 - 6.30

Zahájení provozu MŠ, scházení se dětí ve 4.třídě

6.30 – 8.00

Děti přecházejí se svými učitelkami do svých tříd, scházení se dětí ve svých třídách, spontánní zájmové aktivity dle volby dětí, samostatné činnost, individuální práce s jednotlivými dětmi ( dle potřeby dítěte). Po dohodě s rodiči je umožněn nástup do MŠ později.

8.00 - 8.30

Komunikativní kruh  - rozhovory s dětmi, uvedení integrovaných bloků

Ranní cvičení – zdravotní cviky, rozvoj motoriky, pohybové hry

8.30 – 9.00

Osobní hygiena, dopolední svačinka

9.00 - 9.30

Hlavní vzdělávací činnost -  řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP

9.30 -11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, aktivity na školní zahradě.

V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

11.30 -12.00

Hygiena, oběd a osobní hygiena dětí

12.00 -14.00

Klidový režim - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 -14.30

Osobní hygiena, odpolední svačinka

14.30 -16.00

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

15,45 – 16.30

Rozcházení dětí ve 4. třídě, popřípadě venku na školní zahradě.

Ukončení provozu MŠ